Vykonávame ústne alebo písomné zhodnotenie veci najčastejšie formou právneho rozboru, analýzy alebo stanoviska, posúdenie doterajšieho postupu s návrhom optimálneho riešenia.

 Pripravujeme žaloby a písomné podania na súd, zmluvy, dohody a zápisnice vrátane revízií a pripomienkovania zmlúv, najčastejšie:

Kúpna a darovacia zmluva a jej revízia

Výzvy na úhradu, predžalobné výzvy

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o združení

Zmluva o vstavbe a nadstavbe

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) 

Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

Rodičovské dohody, dohody o výživnom a o styku s dieťaťom 

Zápisnice zo zasadnutia orgánov obchodných spoločností, najčastejšie valného zhromaždenia

Nájomná zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Všetky typy zmlúv a dohôd, nepomenované a kombinované zmluvy

Najčastejšie podávané žaloby a návrhy na súd  

Igazova bocny text