Zastupujeme klientov na súdoch na všetkých inštanciách - okresnom súde, krajskom súde, Najvyššom súde Slovenskej republiky - v rámci celého územia Slovenska, najčastejšie vo veciach žalôb a návrhov vyplývajúcich z občianskoprávnych a obchodných sporov:

Žaloby pre porušenie záväzkov zo zmlúv vrátane vymáhania dlhov a príslušenstva

Žaloby o určenie vlastníctva, vrátane vydržania

Žaloby na ochranu majetku a zdržanie sa zásahu do vlastníckych a iných práv

Žaloby o náhradu škody

Žaloby o neplatnosť úkonu - zmlúv, dohôd, uznesení valného zhromaždenia a pod.

Delenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) dohodou i súdom

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou i súdom

Dedičské a rodinnoprávne spory

Rozvod - vrátane cezhraničného rozvodu s občanom krajiny EU aj mimo EU

Výživné na maloleté dieťa a na plnoletého, výživné na manželku

Starostlivosť o maloletých, nezhoda rodičov o veciach týkajúcich sa dieťaťa

Určenie a zapretie otcovstva

Pracovnoprávne spory, neoprávnené skončenie pracovného pomeru

Spory z nájmu vrátane neoprávneného skončenia nájmu

Spory na ochranu osobnosti

Záložné práva, vecné bremená a spory z nich

Spory vyplývajúce z vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Návrhy na nariadenie neodkladného opatrenia a iné.

Zastupujeme v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a pri preskúmavaní ich rozhodnutí súdom alebo prokurátorom. 

Zastupujeme pred Ústavným súdom Slovenskej republiky najčastejšie pri sťažnostiach na porušenie základných práv pri prieťahoch v súdnom konaní.

Igazova bocny text